Start Projekt SPPW
Rozbudowa DPS im św. Ojca Pio w Chmielniku
Rozbudowa domu pomocy społecznej i podniesienie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku PDF Drukuj Email

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Projekt: Rozbudowa domu pomocy społecznej i podniesienie kwalifikacji kadry
w Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku


1 Ogólne informacje o projekcie

10 kwietnia 2013 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, a Caritas Diecezji Rzeszowskiej w sprawie realizacji projektu pn.: Rozbudowa domu pomocy społecznej i podniesienie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku. Całkowita wartość projektu wynosi 3 510 000,00 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

2 Informacje o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i dziewięciu innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.

Celem pomocy szwajcarskiej jest zmniejszenie różnic społeczno- gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

O dofinansowanie projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy mogły starać się instytucje sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe prowadzące domy pomocy społecznej lub placówki opiekuńczo-wychowawcze. Środki programu rozdysponowano w czterech województwach Polski południowo-wschodniej: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim.

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obowiązuje pięcioletni okres zaciągania zobowiązań i dziesięcioletni okres wydatkowania, który rozpoczął się w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski, tj. 14 czerwca 2007 r.

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy możemy wyróżnić cztery priorytety:

  • priorytet 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform;
  • priorytet 2: Środowisko i infrastruktura;
  • priorytet 3: Sektor prywatny;
  • priorytet 4: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich.

Projekt pn. Rozbudowa domu pomocy społecznej i podniesienie kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku realizowany jest w ramach celu 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego obszaru tematycznego: Ochrona zdrowia priorytetu 4: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich.

Więcej informacji na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest dostępne w Internecie na stronach WWW: http://www.programszwajcarski.gov.pl/ oraz http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland.

3 Informacje o beneficjencie

Caritas Diecezji Rzeszowskiej podejmuje działalność religijno-ewangeliczną oraz określone przepisami zadania publiczne m.in. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie systematycznego kształcenia pracowników i działaczy charytatywnych, oraz dzięki prowadzeniu rożnego rodzaju placówek opieki, tak zamkniętej jak i otwartej w zależności od potrzeb terenowych, dla niepełnosprawnych, bezdomnych, chorych, ubogich i potrzebujących.

4 Zakres i cele projektu

Zakres projektu został określony w odpowiedzi na zidentyfikowane problemy oraz najważniejsze potrzeby zgłaszane przez podopiecznych, dyrekcję i pracowników DPS w Chmielniku.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług świadczonych mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku oraz podniesienie kwalifikacji jego personelu.

Celami szczegółowymi projektu są:

1) realizacja zadań inwestycyjnych:

a) budowa i wyposażenie nowego skrzydła DPS w celu świadczenia ponadstandardowych, innowacyjnych usług dla jego mieszkańców – w ramach niniejszego celu przewiduje sie wybudowanie nowego dwukondygnacyjnego skrzydła budynku Domu Pomocy Społecznej, w którym znajdować się będą tzw. pracownie tematyczne (rehabilitacji, terapii zajęciowej i integracji) oraz pomieszczenia stanowiące ich zaplecze;

b) urządzenie ogrodu/warzywnika;

2) poszerzenie oferty usług:

a) poszerzenie skierowanej do mieszkańców oferty DPS o nowe, innowacyjne usługi: poszerzonych, dodatkowych zabiegów rehabilitacyjnych; nowych form aktywizacji pensjonariuszy w środowisku wewnętrznym DPS; działań intensyfikujących relacje pensjonariuszy z ich rodzinami; działań integracyjnych ze środowiskiem lokalnym – które zapewniają, z jednej strony kompleksowość, a z drugiej różnorodność i przeciwdziałanie monotonności funkcjonowania mieszkańców domu pomocy społecznej, umożliwią także zwiększenie liczby mieszkańców uczestniczących w nowych formach aktywizacji, gdyż różnorodność oferty zapewni, ze mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku będą mogli korzystać z szerszego zakresu usług (przyniesie to wzrost zadowolenia pensjonariuszy, a w efekcie realizacji projektu wzrośnie liczba osób, które w ramach stworzonej oferty odnajdą trwałe formy spędzania czasu wolnego, będą realizować własne hobby, co wpłynie na wzrost poziomu ich zadowolenia);

3) podnoszenie kwalifikacji personelu:

a) zwiększenie liczby szkoleń, w których uczestniczy personel Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku pracujący bezpośrednio z mieszkańcami (w ramach projektu przewiduje sie przeprowadzenie 408 osobodni szkoleniowych);

b) podniesienie poziomu umiejętności personelu Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku, w zakresie niezbędnym do świadczenia nowych, innowacyjnych usług dla mieszkańców – zakłada się, że w odniesieniu do każdej z nowo wprowadzonych w wyniku realizacji projektu usług co najmniej 3 osoby zostaną przeszkolone i zdobędą umiejętności związane z daną usługą.

Przyjęte podejście zapewni pełną spójność pomiędzy komponentem inwestycyjnym i szkoleniowym. Wart podkreślenia jest również fakt, że w wyniku realizacji projektu, dzięki kompleksowości przedsięwzięcia zakres usług zostanie znacząco rozszerzony, a jakość dotychczasowych ulegnie poprawie.

Rozbudowa DPS w Chmielniku

Rozbudowa DPS w Chmielniku

Rozbudowa DPS w Chmielniku

Rozbudowa DPS w Chmielniku

Rozbudowa DPS w Chmielniku

Poprawiony: czwartek, 26 września 2013 20:55