Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach

Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 18, 35-006 Rzeszów, realizuje  projekt Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach i domowe usługi opiekuńcze, nr FEPK.07.18-IP.01-0084/23, w ramach dofinansowania otrzymanego ze środków UE w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.

Celem projektu Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach i domowe usługi opiekuńcze jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społ. dla 52 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób z niepełnosprawnością oraz przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy i wsparcie w opiece domowej 12 opiekunów faktycznych – czyli osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec osób potrzebujących wsparcia – poprzez rozwój środowiskowych form pomocy: Dzienny Dom Pomocy (dla 40 osób) i usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (dla 12 osób), w zakresie wynikającym z indywidualnej diagnozy, realizowanych w formule deinstytucjonalizacji, na terenie powiatu leskiego, w okresie: 01.01.2024 – 31.12.2026.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:
1) Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach dla 40 osób – zadanie obejmuje: świadczenie usług opiekuńczych, dowóz, terapię zajęciową, warsztaty muzyczne, usprawniające, fizjoterapię, pomoc psychologa i konsultanta prawnego, 2 posiłki dziennie, organizację spotkań okolicznościowych oraz imprez kulturalno-rekreacyjnych. 
2) Domowe usługi opiekuńcze – zadanie obejmuje świadczenie zindywidualizowanych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, dla 12 osób potrzebujących wparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz wsparcie 12 opiekunów faktycznych w opiece i przeszkolenia ich w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dzienny Dom Pomocy zlokalizowany jest na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas w Myczkowcach, natomiast usługi opiekuńcze świadczone są na terenie powiatu leskiego.
Grupami docelowymi projektu są osoby zamieszkujące powiat leski:
I grupa: 52 osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu wieku, stanu zdrowia lub niepełnosprawności.    
II grupa to 12 opiekunów faktycznych, osoby dorosłe, sprawujące opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niepobierające zasiłku za opiekę nad podopiecznymi.

Całkowity koszt projektu: 4 627 721,90 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 4 147 827,90 PLN