Banner Unia Europejska
Home > Zespoły > Przedszkolne Koła Caritas

W dniu 21 października br. Biskup Rzeszowski Ks. Kazimierz Górny zatwierdził pierwsze Przedszkolne Koło Caritas w diecezji rzeszowskiej, które będzie działać w Przedszkolu Publicznym św. Rodziny przy parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie.


Przedszkolne Koło Caritas powstało w celu pobudzenia duchowych potrzeb dzieci. Koło jest organizacją dziecięcą wspieraną przez ich rodziców i opiekunów, działającą na terenie przedszkola pod nadzorem Dyrekcji, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas.

Koło używając nazwy „Caritas” zastrzeżonej dla Kościelnej Instytucji Charytatywnej zobowiązane jest do działalności ściśle związanej i realizowanej pod kierunkiem wyżej wymienionej instytucji. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje kościelny asystent wyznaczony przez Biskupa Rzeszowskiego. W sprawach organizacyjnych i wychowawczych opiekę nad Kołem sprawuje opiekun Koła (nauczyciel przedszkola), zatwierdzony przez Dyrektora Placówki i Dyrektora Caritas.

 

Prawa i obowiązki członków Koła

 

Koło zrzesza dzieci i ich rodziny oraz ich opiekunów w przedszkolu, w którym zostało powołane. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na pełne uczestnictwo swoich dzieci w pracach Koła i zgadzają się na wypełnienie obowiązków wynikających z regulaminu.

 

Każdy członek Koła ma prawo:

· poszanowania własnej osoby;

· właściwie zorganizowanego czasu i zajęć;

· opieki wychowawczej, a także zapewnionych bezpiecznych i higienicznych warunków;

· swobody wyrażania własnego zdania, ale z poszanowaniem drugiej osoby;

· aktywnego współuczestnictwa w życiu Koła;

· rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

· korzystania z pomocy w zakresie możliwości Koła.

 

Członkowie Koła mają obowiązek:

· żyć zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego;

· dążyć do urzeczywistnienia w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego, które powinno realizować się na trzech płaszczyznach: modlitwa, słowo, czyn;

· dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Parafii, Przedszkola, Koła;

· uczestniczyć w pracach Koła i przestrzegać regulaminu; W działalność Koła mogą włączać się dzieci i wolontariusze o innym światopoglądzie lub spoza przedszkola.

 

Członkostwo w Kole ustaje przez:

– ukończenie lub zmianę przedszkola;

– dobrowolne wystąpienie.

 

Koło może przyjąć do swoich szeregów także członków seniorów i członków honorowych:

– członkiem seniorem może stać się absolwent placówki, który był członkiem Koła i pragnie kontynuować działalność w Kole;

– członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która decyzją opiekunów i dzieci otrzymała taki tytuł za znaczące zasługi dla Koła.

 

 


Regulamin Przedszkolnego Koła Caritas oraz karta informacyjna dla rodziców