Banner Unia Europejska
Home > Niepełnosprawni > Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

NZOZ

Nową formą aktywności Caritas, która zrodziła się w latach 1980-1990, są Stacje Opieki Caritas (obecnie Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej).
Idea powstania tego typu placówek zrodziła się wówczas, kiedy to do parafii i instytucji Kościoła katolickiego docierały prośby o wspieranie i udzielanie pomocy medyczno-socjalnej chorym i starszym. Kościół katolicki w Polsce próbował wyjść naprzeciw tym potrzebom proponując model rozwiązania praktykowany w Niemczech, na tamtejszych Stacjach Opieki Caritas.
Tworzą one strukturę opieki domowej, zapewniającą wysoką jakość usług pielęgniarskich ludziom samotnym, chorym i niepełnosprawnym w ich naturalnych środowiskach.
Realizacja tego projektu w Polsce stała się możliwa dzięki finansowemu wsparciu Caritas Niemieckiej. Caritas Diecezji Rzeszowskiej w pierwszych latach swojej działalności widząc ogromną potrzebę niesienia pomocy ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym powołuje do istnienia Stacje Opieki. Caritas rzeszowska otrzymała na ten cel z Niemiec, za pośrednictwem Caritas Polska, sześć samochodów Volkswagen Polo stanowiące doposażenie Stacji.
Według wymogów standardowych Stacja Opieki Caritas powinna stanowić nowoczesną formę domowej pielęgnacji chorego w domu. NZOZ jest placówką współpracującą z gminą, miejscowym ośrodkiem zdrowia, lekarzem, miejskim lub gminnym ośrodkiem pomocy społecznej, szpitalem, parafią, oraz od chwili powołania do istnienia Kas Chorych z Regionalną Kasą Chorych, a obecnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na zasadzie zawartych umów większość środków na funkcjonowanie NZOZ przekazuje ta właśnie instytucja.

NZOZ Ropczyce

Pierwszy NZOZ został zorganizowany w Ropczycach. Jego otwarcie, którego dokonał ordynariusz rzeszowski Biskup Kazimierz Górny miało miejsce 19 III 1995 r. NZOZ w Ropczycach obejmuje swym zasięgiem obszar gminy Ropczyce.
Pracują w nim dwie wykwalifikowane pielęgniarki: Siostry Służebniczki Dębickie, które dysponują samochodami, aby szybko i skutecznie dojechać do pacjenta.
NZOZ prowadzi podstawową opiekę zdrowotną (POZ).
Duże zasługi w dziele powołania NZOZ w Ropczycach posiada ks. Jan Delekta, który również kierował rozbudową NZOZ, powiększając go o Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Obecnie w Stacji pracują:
s. Elżbieta Żelasko – kierownik tel. 691 033 381
s. Iwona Gorla – tel. 691 033 380