Banner Unia Europejska
Home > Centrum Integracji Społecznej

W dniu 30 stycznia 2019 roku w Ropczycach-Witkowicach odbyła się bardzo ważna i podniosła uroczystość:  oficjalne otwarcie i poświęcenie Centrum Integracji Społecznej, utworzonego w ramach projektu „Kierunek na pracę”. Projekt jest realizowany ze środków UE poprzez WUP w Rzeszowie.

 

 

 

 

 

 

Celem głównym projektu jest zmniejszenie wykluczenia społecznego uczestników poprzez udział w zajęciach Centrum, co przyczyni się do łagodzenia barier powodujących oddalenie od rynku pracy i zwiększenia szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez zatrudnienie socjalne w CIS.

W projekcie biorą udział bezrobotni mieszkańcy powiatu ropczycko-sędziszowskiego, poszukujący pracy, w wieku aktywności zawodowej, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powodowanym m.in. długotrwałym bezrobociem, niepełnosprawnością, uzależnieniami, pobytem w zakładzie karnym.

W ramach CENTRUM wszyscy mogą skorzystać z kompleksowego wsparcia, które obejmuje:

  • reintegrację społeczną indywidualne i grupowe poradnictwo psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego i innych specjalistów,
  • reintegrację zawodową teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu w jednym z czterech warsztatów tj. kulinarnym, ogrodniczo-usługowym, remontowo-gospodarczym lub animacyjno-opiekuńczym

 

 

 

 

W Centrum Integracji Społecznej uczestniczy 40 osób w wieku aktywności społecznej z powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Uczestnicy podejmują praktyczną naukę zawodu w warsztacie: kulinarnym, ogrodniczo-usługowym, remontowo-gospodarczym i opiekuńczo-animacyjnym.