Banner Unia Europejska
Home > Niepełnosprawni > Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tyczynie

NZOZ

Nową formą aktywności Caritas, która zrodziła się w latach 1980-1990, są Stacje Opieki Caritas (obecnie Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej).
Idea powstania tego typu placówek zrodziła się wówczas, kiedy to do parafii i instytucji Kościoła katolickiego docierały prośby o wspieranie i udzielanie pomocy medyczno-socjalnej chorym i starszym. Kościół katolicki w Polsce próbował wyjść naprzeciw tym potrzebom proponując model rozwiązania praktykowany w Niemczech, na tamtejszych Stacjach Opieki Caritas.
Tworzą one strukturę opieki domowej, zapewniającą wysoką jakość usług pielęgniarskich ludziom samotnym, chorym i niepełnosprawnym w ich naturalnych środowiskach.
Realizacja tego projektu w Polsce stała się możliwa dzięki finansowemu wsparciu Caritas Niemieckiej. Caritas Diecezji Rzeszowskiej w pierwszych latach swojej działalności widząc ogromną potrzebę niesienia pomocy ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym powołuje do istnienia Stacje Opieki. Caritas rzeszowska otrzymała na ten cel z Niemiec, za pośrednictwem Caritas Polska, sześć samochodów Volkswagen Polo stanowiące doposażenie Stacji.
Według wymogów standardowych Stacja Opieki Caritas powinna stanowić nowoczesną formę domowej pielęgnacji chorego w domu. NZOZ jest placówką współpracującą z gminą, miejscowym ośrodkiem zdrowia, lekarzem, miejskim lub gminnym ośrodkiem pomocy społecznej, szpitalem, parafią, oraz od chwili powołania do istnienia Kas Chorych z Regionalną Kasą Chorych, a obecnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na zasadzie zawartych umów większość środków na funkcjonowanie NZOZ przekazuje ta właśnie instytucja.

NZOZ Tyczyn

Trzeci NZOZ powstał 15 X 1995 r. w Tyczynie.
Obejmuje on swym zasięgiem gminy: Tyczyn, Krasne i Chmielnik.
Poświęcenia NZOZ dokonał Ks. Bp Kazimierz Górny w obecności przedstawiciela Caritas Polska Ojca Huberta Matusiewicza (OH) i Prezydenta Miasta Rzeszowa dr. Mieczysława Janowskiego.
Dzięki życzliwości władz zakonnych pracę w NZOZ od samego początku podjęły Siostry Dominikanki, które z wielkim zaangażowaniem i oddaniem służą chorym i potrzebującym.
W ramach Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego w NZOZ jest świadczona podstawowa opieka zdrowotna (POZ) oraz rehabilitacja lecznicza (REH).
Obecnie w ramach POZ pracują w NZOZ dwie wykwalifikowane pielęgniarki: s. Sergiusza Szczygiełek – pełniąca funkcję kierownika oraz Pani Elżbieta Garduła, które dysponują dwoma samochodami, aby szybko i skutecznie dojechać do pacjenta..
W gabinecie rehabilitacyjnym pracuje dwóch wykwalifikowanych fizjoterapeutów; Pan Piotr Pruchnik oraz Pani Magdalena Bryła. W gabinecie świadczone są nieodpłatnie zabiegi na zasadzie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Postacią bardzo zasłużoną dla powstania NZOZ był nieżyjący już dzisiaj ks. prałat Stanisław Król, ówczesny proboszcz w Tyczynie.