Banner Unia Europejska
Home > Niepełnosprawni > Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kątach

NZOZ

Nową formą aktywności Caritas, która zrodziła się w latach 1980-1990, są Stacje Opieki Caritas (obecnie Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej).
Idea powstania tego typu placówek zrodziła się wówczas, kiedy to do parafii i instytucji Kościoła katolickiego docierały prośby o wspieranie i udzielanie pomocy medyczno-socjalnej chorym i starszym. Kościół katolicki w Polsce próbował wyjść naprzeciw tym potrzebom proponując model rozwiązania praktykowany w Niemczech, na tamtejszych Stacjach Opieki Caritas.
Tworzą one strukturę opieki domowej, zapewniającą wysoką jakość usług pielęgniarskich ludziom samotnym, chorym i niepełnosprawnym w ich naturalnych środowiskach.
Realizacja tego projektu w Polsce stała się możliwa dzięki finansowemu wsparciu Caritas Niemieckiej. Caritas Diecezji Rzeszowskiej w pierwszych latach swojej działalności widząc ogromną potrzebę niesienia pomocy ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym powołuje do istnienia Stacje Opieki. Caritas rzeszowska otrzymała na ten cel z Niemiec, za pośrednictwem Caritas Polska, sześć samochodów Volkswagen Polo stanowiące doposażenie Stacji.
Według wymogów standardowych Stacja Opieki Caritas powinna stanowić nowoczesną formę domowej pielęgnacji chorego w domu. NZOZ jest placówką współpracującą z gminą, miejscowym ośrodkiem zdrowia, lekarzem, miejskim lub gminnym ośrodkiem pomocy społecznej, szpitalem, parafią, oraz od chwili powołania do istnienia Kas Chorych z Regionalną Kasą Chorych, a obecnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na zasadzie zawartych umów większość środków na funkcjonowanie NZOZ przekazuje ta właśnie instytucja.

NZOZ Kąty

W Kątach, miejscowości leżącej na obrzeżach diecezji, w tak zwanej otulinie Magurskiego Parku Narodowego działa drugi NZOZ, obejmujący swym zasięgiem gminę Nowy Żmigród, Osiek i Krempna.

Poświęcenie tego NZOZ miało najbardziej uroczysty charakter. Udział w akcie poświęcenia stacji 11 VI 1995 r., którego dokonał ordynariusz rzeszowski Biskup Kazimierz Górny, wzięli: prezydent Deutsches Caritasverband prałat Helmut Puschmann, pierwszy Dyrektor Caritas Polska – ks. dr Marian Subocz oraz o. Hubert Matusiewicz jak również wojewoda krośnieński Piotr Komornicki.

Pracę w NZOZ rozpoczęły pielęgniarki świeckie, a od roku 1996 Siostry Szarytki, które dojeżdżały z Jasła. Troską Ks. Stanisław Słowika – dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej, było aby Siostry mogły zamieszkać w Kątach, gdzie na co dzień posługiwałyby z oddaniem i poświęceniem ludziom w podeszłym wieku i chorym.

Stało się to możliwe w 1999 roku, Ks. Bp Edward Białogłowski poświęcił nową placówkę Sióstr Szarytek w Kątach.

Obecnie pracują tu trzy pielęgniarki: s. Agnieszka Chudy – pełniąca funkcje kierownika, s. Maria Kolbusz i Pani Elżbieta Praskowicz.

W NZOZ jest świadczona podstawowa opieka zdrowotna (POZ) oraz od 2004 roku opieka długoterminowa (OPD).

Do dyspozycji pielęgniarek i pacjentów pielęgniarki posiadają trzy samochody, które umożliwiają pokonanie odległości i dotarcie do pacjentów.

Ogromne zaangażowanie w powstanie tego NZOZ wykazał ówczesny proboszcz parafii Kąty ks. dr Jan Cebulak. Obecnie proboszczem jest ks. Stanisław Grzyb.