Banner Unia Europejska
Home > Zespoły > Caritas Academica
Pozytywnym zjawiskiem młodzieżowego zaangażowania w działalność charytatywną jest powstanie Caritas Academica.
To młodzi ludzie po ukończeniu szkoły średniej, w której należeli do Szkolnego Koła Caritas byli inicjatorami powołania pierwszego Akademickiego Koła Caritas zwanego Caritas Academica.
Aktualnie w Rzeszowie działają trzy pierwsze w Polsce Caritas Academica związane z rzeszowskimi uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania.
Pierwsze koło akademickie zostało zarejestrowane 22 marca 1999 roku przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie obecnie Uniwersytecie Rzeszowskim.
Każde Akademickie Koło Caritas powoływane na wniosek studentów na aprobatę władz uczelni posiada swój Regulamin podpisany przez dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz zatwierdzony przez Biskupa Ordynariusza.
Podstawowym celem jest pomoc koleżankom i kolegom na terenie uczelni. Caritas Academica pozwala młodym ludziom, wchodzącym w dojrzałe życie realizować potrzebę serca pomocy innym.
Jednym z celów Caritas Academica jest organizowanie pomocy studentom ze Wschodu studiującym w Rzeszowie.
Dziś wzrasta zapotrzebowanie na autentyczne świadectwo wiary i miłości wobec drugiego człowieka, zwłaszcza człowieka potrzebującego. Przybywa obszarów życia społecznego, do których dotrzeć mogą jedynie ludzie świeccy, dlatego Koła stale rozwijają zakres swojej działalności wraz ze wzrostem ilości członków.