Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Skarbonki Wielkopostne

Od 1996 roku tj. w pierwszym roku wprowadzenia przez Caritas Polska nowej inicjatywy, jaką są wielkopostne skarbonki w rodzinach, Caritas diecezjalna uczestniczy w tym programie, propagując jałmużnę postną wśród dzieci i rodzin.

Celem akcji jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy bliźnich oraz realna pomoc dla nich. Środki zebrane podczas akcji rozdysponowane zostaną przez Caritas parafialne i diecezjalne na rzecz osób chorych i starszych.

Do Skarbonki Wielkopostnej przez okres Wielkiego Postu zbierane są datki będące równowartością drobnych przyjemności, których każdy może sobie odmówić. Skarbonkę może otrzymać każdy, rozdawane one są one w parafiach i na lekcjach religii w szkole. Zbierane datki dzieci przekazują czasie Niedzieli Miłosierdzia, następującej po Świętach Wielkanocnych.

Rokrocznie rozprowadzanych jest około 100 tys. skarbonek, z których ofiary są budżetem na leczenie chorych dzieci, ludzi starszych.