Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Kreatywny nauczyciel

Wysoko wykwalifikowany nauczyciel systemu oświaty


Projekt zakłada przygotowanie uczestników kursów do posługiwania się narzędziami e-learningu w tym praktycznymi sposobami publikowania treści edukacyjnych dla uczniów.

Cel ogólny

Celem ogólnym projektu jest kompleksowe zwiększenie kompetencji 240 nauczycieli w okresie od IX 2010 do XII 2013 roku w zakresie psychologii twórczości, nowoczesnych technik e-learningowych dostosowanych do wymagań nowoczesnego rynku pracy.

Cele szczegółowe

 • podnoszenie kompetencji 240 nauczycieli w zakresie rozpoznawania zdolności i predyspozycji uczniów w tym poziomu rozwoju,
 • wzmocnienie poziomu integracji wiedzy i umiejętności 240 nauczycieli z różnych dziedzin wokół aktywności twórczych dzieci i uczniów,
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji informatycznych u 240 nauczycieli,
 • poprawa motywacji do kontynuowania nauki przez całe życie w tym umiejętności prowadzenia samodzielnej nauki na odległość,
 • poprawa inicjatywności i kreatywności nauczycieli w tym poszerzenie wiedzy i umiejętności społecznych,
 • poprawa umiejętności pracy nowymi metodami przez nauczycieli.

Cel kursów i warsztatów

To informacja i kształcenie kompetencji nauczyciela skierowane na komplementarny rozwój intelektualny i kształtowanie osobowości wychowanków. Ma także na celu przygotowanie do umiejętnego stopniowania i dostosowywania propozycji wychowawczo-dydaktycznych do różnych sytuacji poszczególnych dzieci i uczniów/uczennic z uwzględnieniem:

 • wspomagania pełnego rozwoju,
 • rozpoznania zainteresowań i predyspozycji,
 • pomocy w planowaniu drogi życiowej,
 • zachęcanie do zaangażowania w życie wspólnotowe,
 • współpraca z rodzicami w realizacji wspólnego celu.

Zgodność celów

Projekt skierowany jest na rozwój lokalny. Przyczynia się do jego rozwoju poprzez podnoszenie kwalifikacji kadr systemu oświaty. Wpisuje się do strategii Województwa Podkarpackiego w zakresie rozwoju Zasobów Ludzkich. Uczestniczy w budowie społeczeństwa informacyjnego treścią kursów. Wpisuje się w IX priorytet PO KL i Plan Działania na 2009 r. Jest odpowiedzią na dokumentację konkursową 15/POKL/9.4/2009 r. Był konsultowany w środowisku nauczycielskim z przedstawicielami organizacji związkowych. Podlega zasadom prawodawstwa krajowego w tym ustawie o systemie oświaty.

ETAP I – Psychologia twórczości

Zadanie realizowane w czterech edycjach. Każda edycja kursu trwa 10 m-cy. Obejmuje łącznie 160 h zajęć. Wykłady i ćwiczenia/warsztaty po 80 h dydaktycznych każde. Wielkość grup zajęciowych – 15 osób. Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi. Ilość uczestników w jednej edycji – 60 nauczycielek/nauczycieli. Zjazdy dla każdej z grup odbywać się będą raz na dwa miesiące średnio po 32 h; 4 dni zajęciowe. W ramach udziału w projekcie projektodawca zapewnia materiały dydaktyczne opracowane na potrzeby zajęć oraz opracowanie i wydanie autorskiego podręcznika metodycznego w tematyce przedmiotu. Zajęcia w ramach kursu prowadzą wykładowcy z przygotowaniem zawodowym.

Tematyka kursu – wykłady:

 • Definicje rodzaje i obszary twórczości – 5 h
 • Diagnoza umiejętności twórczych – 10 h
 • Twórczość a inne uzdolnienia – 10 h
 • Twórcze cele edukacji szkolnej – 5 h
 • Przegląd programów twórczo-edukacyjnych – 20 h
 • Twórcza praca z uczniem zdolnym i mającym trudności – 20 h
 • Psychologiczne aspekty emocji i motywacji – 10 h

Tematyka kursu – warsztaty:

 • Trening twórczego myślenia – 20 h
 • Trening twórczego rozwiązywania problemów – 20 h
 • Praca pod superwizją – 10 h
 • Psychologia wychowawcza i edukacyjna – 10 h
 • Trening umiejętności interpersonalnych – 20 h

Projektodawca planuje prowadzenie warsztatów/treningów z udziałem uczniów szkół. Do tej pory nauczyciele biorący udział w kursach twórczych nie mieli okazji przyglądać się na „żywo” prowadzonym zajęciom z udziałem uczniów.

ETAP II – E-learning w pracy nauczyciela

Formy organizacyjne jak w Etapie I – w trakcie tych samych zjazdów. Liczba zajęć dla każdej edycji – 40 h dydaktycznych. Zajęcia z e-learningu prowadzą wykładowcy z przygotowaniem z zakresu ICT.

Tematyka kursu:

 1. Narzędzia e-learningu i technologie ICT w pracy nauczycieli – 4 h
 2. Narzędzia wymiany informacji – poczta elektroniczna, komunikator XMPP, forum internetowe – 8 h
 3. Zastosowanie, obsługa i rozwiązanie bazy wiedzy typu Wiki – 4 h
 4. Tworzenie stron WWW przy użyciu CMS – 10 h
 5. Narzędzia do elektronicznego obiegu dokumentów i organizacji czasu pracy (elektroniczny kalendarz) – 2 h
 6. Multimedia w nauczaniu (wykorzystanie aparatu cyfrowego, kamery, projektora, komputerowych narzędzi do przygotowania multimediów) – 12 h

Zajęcia prowadzone będą w wynajętym ośrodku zapewniającym wyżywienie, zakwaterowanie i dostęp do sprzętu ICT. Częstotliwość zjazdów wynika z możliwości oddelegowania nauczyciela oraz systemu pozyskiwania kadry szkolącej.

Uczestnikom zapewnia się zwrot kosztów z tytułu opieki nad osobami zależnymi ze względu na bariery kobiet w udziale w kursach. Nad organizacją i przebiegiem kursów czuwa koordynator ds. kursów prowadzący promocję projektu w okresach poza rekrutacją.