Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > Dzienny Dom Pomocy w Zagorzycach – rekrutacja

W związku z realizacją projektu nr: RPPK.08.03.00-30-0078/19 pt. „Dzienny Dom Pomocy w Zagorzycach” Caritas Diecezji Rzeszowskiej serdecznie zaprasza osoby potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu, nieaktywne zawodowo powyżej 60 roku życia z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego do uczestnictwa w ww. projekcie. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu: zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego, poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy w okresie 01.04.2020r.-31.12.2022 r.

Czas realizacji projektu: od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego, które ze względu ze stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowej czynności dnia codziennego.

Rekrutacja jest prowadzona wśród osób, które:

 1. ukończyły 60 rok życia
 2. osób, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego na podstawie zaświadczenia lekarskiego
 3. zamieszkujących w dniu złożenia formularza na terenie na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego
 4. nie otrzymały dotychczas wsparcia w postaci usług opiekuńczych lub otrzymały je w innym zakresie niż te, o które ubiegają się w ramach projektu

Na etapie rekrutacji będą premiowane następujące osoby:

 1. doświadczające wielokrotnego wykluczenia;
 2. posiadające niepełnosprawność sprzężoną, niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zaburzenia psychiczne w tym niepełnosprawność intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 3. samotnie gospodarujące;
 4. korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 5. potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Oferta Dziennego Domu Pomocy w Zagorzycach

 

 1. Całodzienne usługi opiekuńcze;
 2. Całodzienna rehabilitacja prowadzona przez fizjoterapeutę zgodne z zaleceniami lekarza;
 3. Codzienna terapia i zajęcia edukacyjne, wykłady i pogadanki tematyczne, warsztaty wspomagające pamięć i koncentrację, rękodzieła, muzykoterapia;
 4. Konsultacje psychologiczne;
 5. Konsultacje z zakresu NFZ, PEFRON;
 6. Pikniki integracyjne imprezy okolicznościowe, wycieczki dwudniowe, wyjazdy na wydarzenia kulturalne;
 7. Warsztaty nowych technologii dla seniora;
 8. Kurs pisania ikon;
 9. dowóz uczestników z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu Pobytu z powrotem do domu,
 10. 2 posiłki dziennie.

 

Wymagane dokumenty

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z następującymi załącznikami:

 1. Oświadczenie o zamieszkaniu (obligatoryjnie załącza każdy kandydat/kandydatka);
 2. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa domowego (osoby samotnie gospodarujące);
 3. Zaświadczenie dotyczące korzystania/niekorzystania z pomocy z PO PŻ (obligatoryjnie załącza każdy kandydat/kandydatka);
 4. Zaświadczenie dotyczące korzystania/niekorzystania z usług opiekuńczych (obligatoryjnie załącza każdy kandydat);
 5. Zaświadczenie lekarskie (obligatoryjnie załącza każdy kandydat/kandydatka);
 6. Orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny (jeżeli dotyczy);
 7. Oświadczenie o wielokrotnym wykluczeniu (jeżeli dotyczy);
 8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji.

Osoby, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej będą wnosili częściową odpłatność za realizowane usługi.

 

Formularze rekrutacyjne należy przesyłać na adres:

Caritas Diecezji Rzeszowskiej
ul. Jana Styki 21
35-006 Rzeszów

z dopiskiem „DDP Zagorzyce”

lub wrzucać do skrzynki pocztowej umieszczonej na budynku Dziennego Domu Pobytu w Zagorzycach Dolnych nr 136 ( budynek dawnej ochronki).

Dodatkowe informacje pod numerem 887 788 170 od wtorku do czwartku w godzinach od 9:00 do 14:30 oraz drogą mailową pod adresem ddpzagorzyce@wp.pl

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Kontrakt trójstronny

Klauzula informacyjna