Banner Unia Europejska
Home > Przetargi > Zapytanie ofertowe – dostawa kostki brukowej do DDP w Myczkowcach

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/DDP/2018

na zakup kostki brukowej z dostawą do Myczkowiec, na potrzeby realizacji projektu nr RPPK.080300-18-0013/16 pn.  Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach”.

UWAGA!!!

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 2/DDP/2018 na zakup kostki brukowej z dostawą
do Myczkowiec, w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Integracja Społeczna, Działanie: 8.3
Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Wniosek o dofinansowanie
projektu nr: RPPK.08.03.00-18- 0013/16, niniejszym informuję o wprowadzeniu zmian w
formularzu ofertowym, po interwencji jednego z oferentów. Skorygowana została ilość kostki w
tabeli oraz dodano zapis dot. rozładunku i odbiory palet.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe – dostawa kostki brukowej wraz z załącznikami – pobierz dokument (doc) 300 kB

Oferenci uprzejmie proszeni są o przesłanie oferty na nowym formularzu (wzór poniżej):

Zmiana w zapytaniu ofertowym nr 2 (docx)