Banner Unia Europejska
Home > Przetargi > ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ 3 SAMOCHODÓW

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ TRZECH SAMOCHODÓW

Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów, zaprasza do złożenia oferty
na dostawę w formie leasingu operacyjnego, 3 fabrycznie nowych samochodów, do
wykorzystania w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-0086/17-00 pt. „
Domowe Usługi
Opiekuńcze (DUO) w powiecie leskim”
, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja
społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie Dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
Termin składania ofert: 26 czerwca 2018r.
Formularze do pobrania:

Informacja o wynikach postępowania

INFORMACJA