Banner Unia Europejska
Home > Przetargi > Informacja o wynikach postępowania

Wynik postępowania zapytania ofertowego nr 1/DUO/2018

Projekt pn. „Domowe Usługi Opiekuńcze (DUO) w powiecie leskim”, finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: VIII. Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

  1. Przedmiot zamówienia: dostawa w formie leasingu operacyjnego, 3 fabrycznie nowych samochodów, do wykorzystania w ramach projektu nr RPPK.08.03.00-18-0086/17-00 pt. „Domowe Usługi Opiekuńcze (DUO) w powiecie leskim”,
  2. Zapytanie ofertowe upubliczniono: w dniu 19 czerwca 2018 w bazie konkurencyjności, na stronie internetowej Zamawiającego: www.caritas/rzeszow.pl, na stronie internetowej Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego w Myczkowcach, www.myczkowce.org.pl oraz wysłano do potencjalnych wykonawców.
  3. Termin składania ofert:  do dnia 26.06.2018 r., godz., do godz. 14.00.
  4. Wybór Wykonawcy: Nie dokonano wyboru wykonawcy, ponieważ żadna oferta nie spełniła kryteriów założonych przez Zamawiającego.