Banner Unia Europejska
Home > Przetargi > Przetarg – dostawa samochodu 9-osobowego

Ogłoszenie o zamówieniu

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na

Dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózkach) do Warsztatów terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie

w postępowaniu prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty, o której mowa w art. 11, ust. 8 ustawy Pzp.

Kod CPV: 34.11.52.00-8, 34114400-3

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załączniki do specyfikacji

zal1_wz_oferty_rzeszów

Zmiana tresci załacznika

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty