Banner Unia Europejska
Home > Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023

Caritas Diecezji Rzeszowskiej realizuje program:

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023

Celem  programu jest:

Wprowadzenie  usług asystencji osobistej jako formy wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością/ściami.

Do udziału w programie zapraszamy:

Dzieci oraz dorosłe osoby niepełnosprawne, które zamieszkują następujące powiaty: rzeszowski, m. Rzeszów, ropczycko-sędziszowski, kolbuszowski, strzyżowski, jasielski, leżajski, łańcucki, brzozowski, przemyski, leski i bieszczadzki

i posiadają ważne: 

  1. orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub
  2. orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub
  3. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

W ramach programu oferujemy:

 pomoc asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego
  • wychodzeniu, powrotach oraz/lub dojazdach do wybranych przez uczestnika miejsc, w tym instytucji dóbr kultury (np.  ośrodki kultu religijnego, placówki medyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, obiekty kulturalne, rozrywkowe, sportowe itp.)
  •  wychodzeniu, powrotach oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
  • zaprowadzaniu i przyprowadzaniu dzieci z orzeczeniem do i z placówki oświatowej.

Efektem programu będzie:

zwiększenie zaradności osobistej i życiowej poprzez nabycie kompetencji społecznych takich, jak: radzenie sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów, skuteczne motywowanie do działania, podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów, aktywne spędzanie czasu wolnego.

Należy zapoznać się z Programem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023.

Karty zgłoszeniowe do Programu wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21 lub w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 59

UWAGA!!! Złożenie karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami NIE JEST równoznaczne z przyjęciem do Programu.

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie

  BĘDZIEMY INFORMOWAĆ OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE!!!

kontakt: tel. 510 787 074

e-mail: asystent@caritas.rzeszow.pl


Załączniki:


Z dniem 13 lutego 2023 został ZAKOŃCZONY proces rekrutacyjny do programy Asystent Osoby Niepełnosprawnej