Banner Unia Europejska
Home > Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 rok

Caritas Diecezji Rzeszowskiej realizuje program:

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2023

Celem  programu jest:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną.  

Do udziału w programie zapraszamy:

Członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, które zamieszkują następujące powiaty: rzeszowski, m. Rzeszów,  ropczycko-sędziszowski, kolbuszowski, strzyżowski, jasielski, leżajski, łańcucki, brzozowski, przemyski, leski i bieszczadzki tj.: członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną oraz sprawujących bezpośrednią, całodobową opiekę nad tą osobą, tj. nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a), zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

W ramach programu oferujemy:

  1. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  2. miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami,
  3. innym miejscu wskazanym przez osobę z niepełnosprawnościami lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.
  4. świadczenie usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
  5. ośrodku / placówce zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami wpisaną do rejestru właściwego wojewody, prowadzonych przez realizatora Programu,
  6. innym miejscu wskazanym przez osobę z niepełnosprawnościami lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

Efektem programu będzie:

Czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację poprzez wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Ilość miejsc ograniczona!!!

Należy zapoznać się z Programem „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023.

Karty zgłoszeniowe do Programu wraz z załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 w siedzibie Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21 lub w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 59

UWAGA!!! Złożenie karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami NIE JEST  równoznaczne z przyjęciem do Programu.

O ZAKWALIFIKOWANIU DO PROGRAMU BĘDZIEMY INFORMOWAĆ OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE!!!

kontakt: tel. 502 180 375

e-mail: opiekawytchnieniowa@caritas.rzeszow.pl


Załaczniki:


Z dniem 13 lutego 2023 został ZAKOŃCZONY proces rekrutacyjny do programy OPIEKA WYTCHNIENIOWA