Banner Unia Europejska
Home > Programy > Opieka wytchnieniowa

Caritas Diecezji Rzeszowskiej realizuje program:

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021

Celem  programu jest:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki.

Do udziału w programie zapraszamy:

Osoby zamieszkujące następujące powiaty: m. Rzeszów, rzeszowski, strzyżowski, kolbuszowski, ropczycko-sędziszowski oraz gorlicki tj.:

członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

W ramach programu oferujemy:

 

1) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego

2) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego

3) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Efektem programu będzie:

  • czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację poprzez wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa;
  • wzmocnienie ich osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
  • podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Ilość miejsc ograniczona!!!

 

 kontakt: tel. 510 787 074                                        e-mail: opiekawytchnieniowa@caritas.rzeszow.pl

 


Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa Karta_pomiaru_niezależności_funkcjonalnej_wg_zmodyfikowanych_kryteriów_oceny OW
Oświadczenie 01
Oświadczenie 02