Banner Unia Europejska
Home > Programy > Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin – edycja 2022

Realizacja programu finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”- edycja 2022

Caritas Diecezji Rzeszowskiej realizuje program:

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2022

Celem  programu jest:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki.

Do udziału w programie zapraszamy:

Osoby zamieszkujące następujące powiaty: m. Rzeszów, rzeszowski, strzyżowski, kolbuszowski, ropczycko-sędziszowski, jasielski, leżajski, łańcucki, brzozowski, przemyski, leski, bieszczadzki oraz gorlicki tj.:

członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną oraz sprawujących bezpośrednią, całodobową opiekę nad tą osobą, tj. nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

W ramach programu oferujemy:

 1. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  • miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
  • innym miejscu wskazanym przez osobę niepełnosprawną lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.
 2. świadczenie usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
  • ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody, prowadzonym/ną przez realizatora Programu,
  • innym miejscu wskazanym przez osobę niepełnosprawną lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

Efektem programu będzie:

Czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację poprzez wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Ilość miejsc ograniczona!!!

kontakt: tel. 502 180 375                                        e-mail: opiekawytchnieniowa@caritas.rzeszow.pl

Załączniki: