Banner Unia Europejska
Home > Programy > POMOC DLA UKRAINY

Celem powiązania działań pomocowych i poszerzenia wachlarza usług pomocowych
skierowanych do uchodźców ukraińskich przebywających na terenie Diecezji Rzeszowskiej w
dnia 17.08.2022 rozpoczęło swoją działalność Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom.
Centrum powołano w ramach realizacji zadania finansowanego przez Caritas Internationalis
w związku z realizacją Programu EA 18/22 „Caritas w Polsce na rzecz osób dotkniętych
konfliktem w Ukrainie” (Operatorem ich jest Caritas Polska). CPMiU znajduje się w siedzibie
Caritas przy ul. Jana Styki 21. Po szeroko zakrojonej akcji promocyjno-informacyjnej na temat
działalności Centrum, rozpoczęła się jego działalność Centrum, gdzie wspólnie z osobą
zainteresowaną ustalany jest program pomocowy. Informacje dostępne są
na www.caritas.rzeszow.pl, profilu Facebook, poprzez informatory, ulotki, informacje w
mediach m.in. w TVP Rzeszów, Radiu Rzeszów, Radiu Via, prasie lokalnej i docierają do coraz
większego grona odbiorców z informacją o pomocy i wsparciu prowadzonym w naszym
Caritas. Oprócz wsparcia w postaci żywności, pakietów higienicznych, bonów do sklepów,
osoby z Ukrainy uzyskują szeroki wachlarz pomocowy w postaci specjalistycznego poradnictwa,
wsparcia psychologicznego, wsparcia integracyjnego, doradztwa w zakresie zatrudnienia,
kursach języka polskiego, zakwaterowania, pomocy socjalnej – w zależności od potrzeb
zainteresowanej osoby czy rodziny. Projekt zakłada też środki na doposażenie Centrum oraz
profesjonalizację specjalistycznego personelu min. na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
beneficjentów w myśl programu Safeguarding oraz na rzecz profesjonalnej sprawozdawczości i
ewaluacji, zgodnie z wytycznymi Caritas Polska. Na czas regulowania własnych spraw
w siedzibie Centrum, beneficjenci mają możliwość pozostawienia dzieci w „Ochronce Caritas”,
gdzie mają one zorganizowany czas i zapewnioną specjalistyczną opiekę pedagogiczną.
Program realizowany jest z poszanowaniem godności i w warunkach wspierających
bezpieczeństwo jego beneficjentów.

Dane kontaktowe
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
ul. Jana Styki 21
35-006 Rzeszów
Tel. 722-065-882, tel. 722-065-883