Banner Unia Europejska
Home > Projekty > „Dzienny Dom Pomocy i domowe usługi opiekuńcze w powiecie leskim”

Celem projektu „Dzienny Dom Pomocy i domowe usługi opiekuńcze w powiecie leskim” jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 39 osób starszych (60+) i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób
z niepełnosprawnością, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wsparcie 9 opiekunów faktycznych czyli osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec osób potrzebujących, poprzez rozwój środowiskowych form pomocy (DDP) i wsparcie opiekunów faktycznych w opiece domowej, na terenie powiatu leskiego, w okresie 01.01.2022-30.09.2023.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VIII- integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Projekt nr RPPK.08.0300-18-0011/20 realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2022 do dnia 30 września 2023r.


Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:
1) Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach – zadanie obejmuje świadczenie opieki dla 30 osób, w ramach DDP, który będzie funkcjonował przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godz. dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników projektu i ich rodzin. Świadczenia zapewnione: dowóz, opieka, terapia zajęciowa, warsztaty rękodzielnicze, muzyczne, usprawniające, fizjoterapia, pomoc prawna i psycholog., 2 posiłki dziennie, org. spotkań okolicznościowych oraz imprez kulturalno-rekreacyjnych.
2) Domowe usługi opiekuńcze – zadanie obejmuje świadczenie zindywidualizowanych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób potrzebujących, wykonywane przez osoby z przygotowaniem zawodowym oraz szkolenie dla OF w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie, na podstawie dokumentów rekrutacyjnych (Wniosek kandydata, Ocena czynnościowa i socjalno-środowiskowa, oświadczenia, Formularz Rekrutacyjny opiekuna faktycznego) w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich kandydatów, z zastosowaniem zasady równości szans os. niepełnosprawnych.    

Formularze rekrutacyjne można składać 5 dni w tygodniu, w godzinach 8-16, na terenie OWR Caritas w Myczkowcach, budynek nr 8, pokój nr 5. Informacje można uzyskać pod nr tel. 13 46 18 370 w.37, e-mail: ddp@myczkowce.org.pl.