Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach

Projekt nr RPPK.08.03.00-18-0013/16 pt. „Dzienny Dom Pomocy w Myczkowcach”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna.

Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 40 osób starszych/niesamodzielnych i niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wsparcie 10 opiekunów faktycznych, poprzez rozwój środowiskowych form pomocy na terenie powiatu leskiego, w skład którego wchodzą gminy: Lesko, Baligród, Cisna, Olszanica, Solina.

Termin realizacji projektu: 01.05.2017-31.12.2018

Wartość projektu: 1 714 421,23 PLN, w tym wartość dofinansowania z UE: 1 628 700,16 PLN

Grupa docelowa: 40 osób starszych/niesamodzielnych i niepełnosprawnych i 10 opiekunów faktycznych świadczących usługi na ich rzecz.

Główne działania projektu:

1. Utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Myczkowcach dla 30 osób starszych/niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu powiatu leskiego – podnoszenie sprawności i aktywizacja uczestników poprzez udział w zajęciach terapeutycznych z zakresu muzykoterapii, rękodzieła i sztuki użytecznej, zajęć komputerowych, rehabilitacyjnych i usprawniających, – profesjonalna opieka psychologa i prawnika.

2. Objęcie mobilną opieką domową 10 osób starszych/niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu powiatu leskiego w miejscu ich zamieszkania przez wykwalifikowany personel,

– Usługi szkoleniowe dla 10 opiekunów z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, komunikacji z podopiecznym i usług opiekuńczych.

Wnioskodawca:

Caritas Diecezji Rzeszowskiej
ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów,
tel.17/ 852 16 58
www.caritas.rzeszow.pl

Biuro projektu:

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas
Myczkowce 10A, 38-623 Uherce Mineralne
e-mail: ddp@myczkowce.org.pl