Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Pomagamy na 100 > „Młodsi i starsi – zawsze aktywni”

Projekt jest przeznaczony dla nieaktywnych seniorów oraz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych dysfunkcjami i wykluczeniem społecznym z powiatu rzeszowskiego. Zajęcia warsztatowe będą ukierunkowane na aktywizację beneficjentów projektu, integrację międzypokoleniową, nabycie „miękkich” kompetencji oraz trwałe zaangażowanie tych osób w różne formy wolontariatu w przestrzeni lokalnej jak również nabycie tzw. kompetencji miękkich – umiejętności komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Projekt koncentruje się na zapewnieniu seniorom oraz dzieciom i młodzieży rozwoju tkwiącego w nich potencjału, rozwoju wiary we własne możliwości, a także stworzenie trwałej grupy wolontariatu aktywnej w środowisku lokalnym.

Przy współpracy z OPS-ami oraz parafiami chcemy dotrzeć do osób starszych, które nie są zaangażowane w działalność społeczną, zmagają się z trudnościami egzystencjalnymi, a także do młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią oraz dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami. W ten sposób – zostanie zrekrutowanych 130 osób, które wezmą udział w projekcie (w tym – 10 aktywnych wolontariuszy). Osoby te będą na trwałe włączać się w działania na rzecz środowiska lokalnego.

Niniejszy projekt zostanie przeprowadzony od 1.06.2018 r. do 30.11.2018 r. w formie 2-dniowych warsztatów (2 serie). Będą nie tylko spotkania ze specjalistami z dziedziny psychologii, ale również innowacyjne elementy z zakresu arteterapii itp., które pozwolą zarówno seniorom jak  i młodzieży nauczyć się aktywnie spędzać czas wolny i zagospodarować go inaczej niż dotychczas (podczas oglądania telewizji czy też czytania codziennych gazet). Istotą działań projektowych będzie udział uczestników projektu w warsztatach aktywizujących, w ramach których poznają oni zalety aktywności społecznej poprzez możliwość zaangażowania w wolontariat i lepszej integracji w środowisku lokalnym, a także współpracy i wzajemnego ubogacania się osób w różnym wieku.

Miejscem realizacji projektu będzie Centrum Promocji Obszarów „Natura 2000” w Budach Głogowskich. Jest to urokliwe miejsce w terenie leśnym, zapewniające ciszę i spokój oraz dużą przestrzeń (ponad 4,5 hektara).