Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Reintegracja Rozwój Praca

W ramach projektu „Reintegracja Rozwój Praca” dla nowych Uczestników Centrum Integracji Społecznej w Ropczycach będzie realizowane kompleksowe wsparcie obejmujące:

 1. reintegrację społeczną indywidualne i grupowe poradnictwo psychologa, pracownika socjalnego, poradnictwo prawne
 2. reintegrację zawodową indywidualne i grupowe poradnictwo doradcy zawodowego, kursy zawodowe, teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu w jednym z czterech warsztatów:
 • gastronomicznym
 • usługowo-ogrodniczym z florystyką
 • ogólnogospodarczym
 • animacyjno-opiekuńczym z organizacją imprez okolicznościowych

W ramach udziału w projekcie Uczestnicy mogą skorzystać m. in. z:

 • świadczenia integracyjnego
 • możliwości odbycia praktyk/kursu zawodowego
 • ubezpieczenia zdrowotnego, NNW
 • szkolenia BHP
 • odzieży i obuwia roboczego
 • badań lekarskich
 • ciepłego posiłku
 • zwrotu kosztów dojazdu
 • zajęć ze specjalistami (psycholog, doradca zawodowy, prawnik)
 • indywidualnej ścieżki kariery
 • przyjaznej atmosfery i życzliwości
 • zaświadczenia potwierdzającego zdobyte umiejętności

Projekt „Reintegracja Rozwój Praca” zakłada zmniejszenie wykluczenia społeczno-zawodowego poprzez aktywną integrację społeczną i zawodową dla 80 osób (wymienionych w art. 1 Ustawy  o zatrudnieniu socjalnym) zamieszkałych na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego (woj. podkarpackie) poprzez uczestnictwo w zajęciach CIS do 30.06.2026r co przyczyni się do łagodzenia barier powodujących oddalenie od rynku pracy ww. osób, wyrównanie szans oraz zniwelowanie czynników powodujących wykluczenie społeczne i marginalizację społeczną co przyczyni się do zmniejszenia wykluczenia społecznego u 72 os. (90%).

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – realizowany w ramach w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027- 7.15 Reintegracja społeczna

Zakres interwencji: Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

Nr projektu: FEPK.07.15-IP.01-0021/23

Okres realizacji: 01.01.2024 r. – 30.06.2026 r. WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 707 762,28 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH : 4 757 762,28 zł.

Zakładane rezultaty bezpośrednie :

 • minimum 4 Uczestników będzie poszukiwało pracy po opuszczeniu projektu
 • minimum 60 Uczestników  uzyska kwalifikacje po zakończeniu udziału w projekcie
 • minimum 4 Uczestników podejmie zatrudnienie po opuszczeniu projektu
 • u minimum 60 Uczestników  sytuacja społeczna ulegnie poprawie u po opuszczeniu projektu