Banner Unia Europejska
Home > Akcje > Niepełnosprawni > Projekt grantowy dla osób z niepełnosprawnościami

Caritas Diecezji Rzeszowskiej realizuje Umowę, zawartą z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym jest wsparciem w bezpiecznym funkcjonowaniu WTZ w czasie epidemii poprzez zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników oraz pracowników warsztatów terapii zajęciowej w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnością oraz środków dezynfekujących i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatów terapii zajęciowej.

Realizatorami grantu są Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej :

– w Ropczycach – kwota przyznana 12 096,00 zł .

– w Różance – kwota przyznana 9 828,00 zł

– w Kolbuszowej – kwota przyznana 10 584,00 zł

– w Rzeszowie – kwota przyznana 7 560,00 zł

Projekt realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.