Banner Unia Europejska
Home > Bez kategorii > „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Realizacja programu finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Caritas Diecezji Rzeszowskiej realizuje program:

„Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Do udziału w programie zapraszamy:

Członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością, które zamieszkują następujące powiaty województwa podkarpackiego: rzeszowski, m. Rzeszów, ropczycko-sędziszowski, kolbuszowski, strzyżowski, jasielski, łańcucki, leski i bieszczadzki.

Wsparcie w Programie skierowane jest do członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego i sprawujących bezpośrednią opiekę nad tą osobą z niepełnosprawnością, tj. nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W ramach programu oferujemy:

  1. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:
  2. za uprzednią zgodą realizatora Programu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
  3. za uprzednią zgodą realizatora Programu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);
  4. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego:
  5. w prowadzonej przez realizatora Programu placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami, o której mowa w ustawie z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.), na prowadzenie której realizator Programu uzyskał zgodę wojewody, wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
  6. za uprzednią zgodą realizatora Programu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub przez realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ilość miejsc ograniczona!!!

Należy zapoznać się z Programem „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024.

Karty zgłoszeniowe do Programu wraz z oświadczeniami i załącznikami należy składać od 12 lutego 2024r. do 16 lutego 2024r w godz. od 8.00 do 14.00

w siedzibie Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21

lub w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 59

UWAGA!!! Złożenie karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniami i załącznikami NIE JEST równoznaczne z przyjęciem do Programu.

O ZAKWALIFIKOWANIU DO PROGRAMU BĘDZIEMY INFORMOWAĆ OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE!!!

 kontakt: tel. 502 180 375 lub 17 852 16 58                          

e-mail: opiekawytchnieniowa@caritas.rzeszow.pl