Banner Unia Europejska
Home > Projekty > Projekt „Domowe Usługi Opiekuńcze”

Domowe Usługi Opiekuńcze (DUO) w powiecie leskim

Projekt nr RPPK.08.03.00-18-0086/17 pt. „Domowe Usługi Opiekuńcze (DUO) w powiecie leskim, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna.

Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 25 osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wsparcie 20 opiekunów faktycznych, poprzez rozwój środowiskowych form pomocy na terenie powiatu leskiego, w skład którego wchodzą gminy: Lesko, Baligród, Cisna, Olszanica, Solina.

Termin realizacji projektu: 01.06.2018-31.12.2020

Wartość projektu: 1 593 487,92 PLN, w tym wartość dofinansowania z UE: 1  513 487,92 PLN

Grupa docelowa: 25 osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych i 20 opiekunów faktycznych świadczących usługi na ich rzecz.

Główne działania projektu:

  1. Objęcie mobilnymi usługami opiekuńczymi i asystenckimi 25 osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu powiatu leskiego, w miejscu ich zamieszkania przez wykwalifikowany personel,
  2. Wsparcie 20 opiekunów faktycznych usługami psychologicznymi i prawnymi,
  3. Podniesienie poziomu wiedzy 20 opiekunów faktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej,
  4. Aktywizacja 25 osób niesamodzielnych w zakresie sprawności fizycznej i społecznej.

 

Wnioskodawca:

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Jana Styki 21, Rzeszów,

tel.17/ 852 16 58

www.caritas.rzeszow.pl

 

Biuro projektu:

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas

Myczkowce 10A, 38-623 Uherce Mineralne

e-mail: ddp@myczkowce.org

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DOMOWE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. J. Styki 21, 35-006 Rzeszów – Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach zaprasza osoby niesamodzielne do udziału w projekcie pod nazwą „Domowe Usługi Opiekuńcze (DUO) w powiecie leskim”.
Projekt obejmuje zróżnicowane i zindywidualizowane wsparcie, świadczone w miejscu zamieszkania uczestników projektu.
Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 25 dorosłych osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie 20 opiekunów faktycznych, poprzez rozwój środowiskowych form pomocy na terenie powiatu leskiego, poprzez:
● wsparcie 25 osób niesamodzielnych mobilnymi usługami opiekuńczymi i asystenckimi,
● wsparcie 20 opiekunów faktycznych usługami psychologicznymi i prawnymi,
● wsparcie 20 opiekunów faktycznych w opiece nad 25 osobami niesamodzielnymi, poprzez świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich w miejscu zamieszkania,
● aktywizację 25 osób niesamodzielnych w zakresie sprawności fizycznej i społecznej,
● podniesienie poziomu wiedzy 20 opiekunów faktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Biuro projektu znajduje się w Ośrodku Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym w Myczkowcach:  Myczkowce 10A, 38-623 Uherce Mineralne. Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Telefon kontaktowy: 13 46 183 70 w. 37.
Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
Zgłoszenia należy przedłożyć do 25 czerwca 2018 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny, z zastrzeżeniem zastosowania częściowej odpłatności w przypadku Uczestników Projektu, których dochód przekracza 150 % kryterium dochodowego pomocy społecznej. Odpłatność za mobilne usługi opiekuńcze i/lub asystenckie wynosi 1,5 zł/h, oraz 3 zł/h za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Formularze zgłoszeniowe do pobrania:

Opis projektu