Banner Unia Europejska

Domowe Usługi Opiekuńcze (DUO) w powiecie leskim

Projekt nr RPPK.08.03.00-18-0086/17 pt. „Domowe Usługi Opiekuńcze (DUO) w powiecie leskim, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna.

Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 25 osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wsparcie 20 opiekunów faktycznych, poprzez rozwój środowiskowych form pomocy na terenie powiatu leskiego, w skład którego wchodzą gminy: Lesko, Baligród, Cisna, Olszanica, Solina.

Termin realizacji projektu: 01.06.2018-31.12.2020

Wartość projektu: 1 593 487,92 PLN, w tym wartość dofinansowania z UE: 1  513 487,92 PLN

Grupa docelowa: 25 osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych i 20 opiekunów faktycznych świadczących usługi na ich rzecz.

Główne działania projektu:

  1. Objęcie mobilnymi usługami opiekuńczymi i asystenckimi 25 osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu powiatu leskiego, w miejscu ich zamieszkania przez wykwalifikowany personel,
  2. Wsparcie 20 opiekunów faktycznych usługami psychologicznymi i prawnymi,
  3. Podniesienie poziomu wiedzy 20 opiekunów faktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej,
  4. Aktywizacja 25 osób niesamodzielnych w zakresie sprawności fizycznej i społecznej.

 

Wnioskodawca:

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Jana Styki 21, Rzeszów,

tel.17/ 852 16 58

www.caritas.rzeszow.pl

 

Biuro projektu:

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas

Myczkowce 10A, 38-623 Uherce Mineralne

e-mail: ddp@myczkowce.org