Banner Unia Europejska
Home > Placówki > Ośrodki dla Niepełnosprawnych > Przetarg – dostawa autobusu 17 miejscowego (16 + 1 kierowca)

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do składania ofert na:

Dostawa autobusu 17 miejscowego (16 + 1 kierowca) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych  (w tym na wózkach inwalidzkich) do Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Różance

w postępowaniu prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty, o której mowa w art. 11, ust. 8 ustawy Pzp.

Kod CPV: 34.12.10.00-1 Autobusy i autokary

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. 1-formularz oferty

zał. 2-oświadczenie warunki

zał. 3-oświadczenie wykluczenie

zał. 4- opis przedmiotu zamówienia

zał. 5-oświadczenie grupa kapitałowa

zał. 6-wykaz zrealizowanych dostaw

zał. 7-wzór umowy

odp.na przetarg

Informacja z otwarcia ofert:

Protokół

Do wszystkich wykonawców

Rozstrzygniecie przetargu:

Zawiadomienie