Banner Unia Europejska
Home > Projekty > „Dzienny Dom Pomocy w Zagorzycach”

 

 

Informacje o projekcie

Celem projektu „Dzienny Dom Pomocy w Zagorzycach” jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych  30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego, poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy w okresie 01.04.2020r.-31.12.2022r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Projekt nr: RPPK.08.03.00-30-0078/19  realizowany w okresie 01.03.2020 r.-31.12.2022 r.

Skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego, które ze względu ze stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowej czynności dnia codziennego oferując:

 • całodzienne usługi opiekuńcze;
 • całodzienna rehabilitacja prowadzona przez fizjoterapeutę zgodne z zaleceniami lekarza;
 • codzienna terapia i zajęcia edukacyjne, wykłady i pogadanki tematyczne, warsztaty wspomagające pamięć i koncentrację, rękodzieła, muzykoterapia;
 • konsultacje psychologiczne;
 • konsultacje z zakresu pozyskiwania świadczeń NFZ, PEFRON;
 • pikniki integracyjne imprezy okolicznościowe, wycieczki dwudniowe, wyjazdy na wydarzenia kulturalne;
 • warsztaty nowych technologii dla seniora;
 • kurs pisania ikon;
 • dowóz uczestników z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu Pobytu i z powrotem,
 • 2 posiłki dziennie.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji.

Osoby, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej będą wnosili częściową odpłatność za realizowane usługi.

Rekrutacja jest prowadzona wśród osób które:

 • ukończyły 60 rok życia
 • osób, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego na podstawie zaświadczenia lekarskiego
 • zamieszkujących w dniu złożenia formularza na terenie na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego
 • nie otrzymały dotychczas wsparcia w postaci usług opiekuńczych lub otrzymały je w innym zakresie niż te o które ubiegają się w ramach projektu

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji uczestników do projektu uzyskać można TUTAJ

Informacje dodatkowe i kontakt

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie projektu:

Caritas Diecezji Rzeszowskiej
ul. Jana Styki 21
35-006 Rzeszów

Siedzibie placówki:

Dzienny Dom Pomocy w Zagorzycach
136 Zagorzyce 39-126

Lub pod numerem telefonu: 887 788 170

Zobacz nas na Facebooku


Harmonogram DDP Zagorzyce – kwiecień 2021

Harmonogram DDP Zagorzyce – maj 2021

ROZEZNANIE nr 3 TRANSPORT

FORMULARZ OFERTOWY DO ROZEZNANIA RYNKU

Rozeznanie Rynku

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługę transportu Uczestników w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Pomocy w Zagorzycach”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII Aktywna integracja, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – projekty konkursowe, Wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.08.03.00-18-0078/19.

ROZEZNANIE na usługę transportu Uczestników Projektu pn. „Dzienny Dom Pomocy w Zagorzycach”

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Rozeznanie 7 – na dostawę środków higieny osobistej, środków czystości, przyborów toaletowych i innych przedmiotów niezbędnych do higieny osobistej

Załączniki do rozeznania nr 7 – Formularz ofertowy 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia DDP Zagorzyce